Địa chỉ Nội dung công việc thực hiện ở tại nhà
Cao xanh( gần sân vận động)
chăm người già,nấu cơm giọn dẹp nhà cửa
x
Tổ 3 khu 8 phường Cẩm Thành(bến do)
dọn dẹp nhà cửa
x
P Hồng hải-Hạ Long( cột 5)

 

don dẹp nhà cửa 2 tiếng/ ngày  
362B đường Lê Lợi nấu cơm ,dọn dẹp nhà cửa(16h-20h)